محو کن در باده ات جام مرا ، کربلائی کن سرانجام مرا