ژنرال عمیدرور مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل ضمن تمجید از روابط رو به تزاید دولت های عربی سنی این موضوع را یک فرصت تاریخی برای یهود و اعراب سنی قلمداد کرد . 
عمیدرور هم چنین از این هم فراتر رفت و گفت : امریکا در حال عقب نشینی از مسئولیت تاریخی خود در حمایت از دولت های سنی عربی است و باید اسرائیل فرصت را غنیمت بشمارد و به عنوان مدافع  اصلی کشورهای سنی عمل کند .
دیدارهای اشکار و نهان کشورهای عربی مخصوصا سعودی در ماههای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و به حالتی عادی تبدیل شده است .
دوستان می دانند سفیانی به عنوان دشمن بزرگ بشریت توسط  چند گروه از جمله یهودیان و بخش عمده ای از اعراب حمایت و پشتیبانی می شود و اوست که در نهایت سوریه را در دست خواهد گرفت (البته نه تمام سوریه را ) و به عراق لشکر خواهد کشید و برای حمایت از نظام حاکم بر حجاز نیروی کمکی خواهد فرستاد(بیدا) لذاست که به دقت مقدمات این اتفاقات را از همین الان رصد کنیم .