ایران تاكنون 7 رییس جمهور در قالب 11 انتخابات به خود دیده است .ازابتدای انقلاب و انتخاب ابولحسن بنی صدر تا حسن روحانی در دوره یازدهم .بنی صدر همدانی بود و روحانی سمنانی .اما جالب اینجاست كه روحانی دومین رییس جمهور سمنانی ایران است .او اهل سرخه در استان سمنان است .سرخه حدود 30 هزار نفر جمعیت دارد .احمدی نژاد هم اهل  ارادان سمنان بود .حال این همزمانی اتفاقی است یا نه ،مشخص نیست گرچه به نظر من اتفاقی است .در اصل قضیه فرق نمی كند كه كجائی باشد و چه قومیتی دارد ،مهم ان است كه ایرانیباشد .در انتخاب روسای جمهور 1 نكته مهم دیگر هم می بینیم كه 1. اكثر روسای جمهور ،از استانهای كویری هستند.از بین روسای جمهور هاشمی ، خاتمی ، احمدی نژاد و حالا روحانی از استانهای كویری اران هستند و شاید این كویری بودن روسای جمهور رازی در خود نهفته دارد.دومین رییس ایران قزوینی بود ،شهید رجائی كه  بدست منافقین كوردل شهید شد .سومین رییس جمهور حضرت آقا بودند .حضرت ایت الله العظمی خامنه ای خراسانی بودند .هاشمی رییس جمهور چهارم كرمانی و خاتمی یزدی بودند .