انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار شد و ترامپ افراطی توسط اکثریت ارای الکترال انتخاب شد و تا ۲۰۲۰ زمام امور را در دست خواهد داشت .مثل معروفی می گوید میخواهی کسی را بشناسی به دوستانش نگاه کن .اکثریت افراد محیط ترامپ جنگ طلب و تندرو و دوست صهیون هستند بولتون و گینگریج مشتی نمونه خروار هستند. حاکمان جهان بر خلاف انچه تبلیغ شد طرفدار ترامپ بودند و نه کلینتون .
ترامپ برای وضعیت فعلی دنیا گزینه مناسبی از نگاه نئوکان ها و صهیونیست هاست و جهان در دوره ترامپ دوره نا ارام و سختی در پیش خواهد داشت .
در کشور ما بر حسب متغیرات دنیا باید گزینه های متنوع و متخصصی به میدان بیایند و با گزینه فعلی کارمان سخت می شود و اگر این کلاس ادامه یابد چهار سال طلایی را از دست خواهیم داد و فرصت جبران مافات سخت فراهم می شود .باید مردم بدانند که گزینه عقب نشینی خاصه در برابر چنین اداره ی افراطی در امریکا ٬ معلوم نیست چقدر اثرگذار باشد .هر چند بعید است اتفاق خاصی بیفتد و لکن فضا چندان هم بر وفق مراد مجری فعلی نیست و نارضایتی گروههای پر جمعیت مثل کارگران معلمان طبقات متوسط و ضعیف تاثیر عمده ای خواهد داشت .
ترامپ نذیر شوم و تلخکامی خواهد بود و برخلاف انچه می گویند معامله گر و تاجر است ٬ در خود نوعی احساس شببه دبلیو بوش دارد و این مطلب خیلی واضح است .او برجام را بی ارزش خواهد نمود و اندک گشایش فعلی را هم ملغی می کند .اگر در برابرش مقاومت نشود هیچ چیز جلودارش نخواهد بود .
جهان در این دوره روی ارامش را نخواهد دید و اسراییل و ترامپ مسلمانان بیشتری خواهند کشت .