1394/04/14  ساعت 16 و 19 دقیقه و 09 ثانیه    ویرایش: 1397/03/1 ساعت 05 و 08 دقیقه و 46 ثانیه
توسط:
نوع مطلب: مراسم ختم قران ،


 نام جز قران کریم نام قاری محترم  نتیجه
 جز اول علی قرایت شد
 جز دوم
 علی قرایت شد
 جز سوم خادم قرایت شد
 جز چهارم سعید قرایت شد
 جز پنجم  محمدحسن قرایت شد
 جز ششم محمد حسن قرایت شد
 جز هفتمجواد قرایت شد
 جز هشتمجواد قرایت شد
 جز نهم هادی قرایت شد
 جز دهم  هادی قرایت شد
 جز یازدهم صادق قرایت شد
 جز دوازدهم منتظر قرایت شد
 جز سیزدهم دخترفاطمی قرایت شد
 جز چهاردهم خاک زیر پای رزمندگان قرایت شد
 جز پانزدهم مصطفی قرایت شد
 جز شانزدهمtnt قرایت شد
 جز هفدهم  ستار قرایت شد
 جز هجدهم منتظر قرایت شد
 جز نوزدهمسادات قرایت شد
 جز بیستم سادات قرایت شد
 جز بیست و یکم ابوریحان قرایت شد
 جز بیست و دوم محمدرضا قرایت شد
 جز بیست و سوم ابوریحان قرایت شد
 جز بیست و چهارم امیرعلی قرایت شد
 جز بیست و پنجمامیرعلی قرایت شد
 جز بیست و ششم خاک زیر پای رزمندگان قرایت شد
 جز بیست و هفتم خاک زیرپای قرایت شد
 جز بیست و هشتم مهدی قرایت شد
 جز بیست و نهم صادق قرایت شد
 جز سی ام مهدی قرایت شد

   


نظرات()  

صبح قریب

با ما باشید ، با تابش اولین اشعه های خورشید یوسف زهرا عج