محو کن در باده ات جام مرا ، کربلائی کن سرانجام مرا
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید